Translated into the Bosnian Language
By

Mustafa Mlivo, dipl. ing.

Prvi prijevod Kur'ana na Bosanski jezik
(djelimično pripremljeno treće izdanje)

1. El-Fatiha 39. Ez-Zumer 77. El-Murselat
2. El-Bekara 40. El-Mu’min 78. En-Neba’
3. Ali ’Imran 41. Fussilet 79. En-Nazi’at
4. En-Nisa’ 42. Eš-Šura 80. ’Abese
5. El-Maida 43. Ez-Zuhruf 81. Et-Tekwir
6. El-En’am 44. Ed-Duhan 82. El-Infitar
7. El-A’raf 45. El-Džasija 83. El-Mutaffifin
8. El-Enfal 46. El-Ahkaf 84. El-Inšikak
9. Et-Tewba 47. Muhammed 85. El-Burudž
10. Junus 48. El-Feth 86. Et-Tarik
11. Hud 49. El-Hudžurat 87. El-A’la
12. Jusuf 50. QAF 88. El-Gašija
13. Er-Ra’d 51. Ez-Zarijat 89. El-Fedžr
14. Ibrahim 52. Et-Tur 90. El-Beled
15. El-Hidžr 53. En-Nedžm 91. Eš-Šems
16. En-Nahl 54. El-Kamer 92. El-Lejl
17. El-Isra’ 55. Er-Rahman 93. Ed-Duha
18. El-Kehf 56. El-Waki’a 94. El-Inširah
19. Merjem 57. El-Hadid 95. Et-Tin
20. TA HA 58. El-Mudžadela 96. El-’Alek
21. El-Enbija’ 59. El-Hašr 97. El-Kadr
22. El-Hadždž 60. El-Mumtehina 98. El-Bejjina
23. El-Mu’minun 61. Es-Saff 99. El-Zilzal
24. En-Nur 62. El-Džumu’a 100. El-’Adijat
25. El-Furkan 63. El-Munafikun 101. El-Kari’a
26. Eš-Šu’ara’ 64. Et-Tegabun 102. Et-Tekasur
27. En-Neml 65. Et-Talak 103. El-’Asr
28. El-Kasas 66. Et-Tahrim 104. El-Humeza
29. El-’Ankebut 67. El-Mulk 105. El-Fil
30. Er-Rum 68. El-Kalem 106. Kurejš
31. Lukman 69. El-Hakka 107. El-Ma’un
32. Es-Sedžda 70. El-Me’aridž 108. El-Kewser
33. El-Ahzab 71. Nuh 109. El-Kafirun
34. Seba’ 72. El-Džinn 110. En-Nasr
35. Fatir 73. El-Muzzemmil 111. El-Leheb
36. JA SIN 74. El-Muddessir 112. El-Ihlas
37. Es-Safat 75. El-Kijama 113. El-Felek
38. SAD 76. El-Insan 114. En-Nas
Sadržaj knjige trećeg izdanja (907 stranica)
1. KUR'AN na Arapskom jeziku na 632 strane,
2. PRIJEVOD Kur'ana na Bosanski sa Tefsirom na svakoj stranici sa 2400 stavki,
3. TEFSIR - Komentar na 37 strana sa 166 opširnijih stavki,
4. MUFEHRIS - indeks sa 77.845 riječi Kur'ana na 191 stranici.
----------- Dodaci -----------
5. SIRA - Život Muhammeda a.s. na 13 strana sa mapama bitaka na Bedru i Uhudu,
6. INDEX važnijih pojmova na 17 strana sa 4.228 referenci.
 

GLAVNA STRAN